تبلیغات
آموزش کامپیوتر - مرجع خطاهای مودم

مرجع خطاهای مودم

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .

601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

602 . Port هم اكنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

603 . بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است .

604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین كند .

606 . Port شناسایی نمی شود .

607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

608 . راه انداز مودم نصب نشده است .

609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

610 . بافر ندارد .

۶۱۱ اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

614 . سرریزی بافر .

615 . Port پیدا نشده است .

616 . یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

617 .Port یا دستگاه هم اكنون قطع می باشد .

618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ).

619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند).

620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

626 . رشته را نمی تواند بارگذاری كند .

627 . كلید را نمی تواند بیابد .

628 . Port قطع شد .

629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

630 . Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع می شود .

631 . Port توسط كاربر قطع شد .

632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

633 . Port هم اكنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .

634 . نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .

635 . خطا مشخص نشده است .

636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .

638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .

639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

640 . خطای NetBIOS رخ داده است .

641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .

642 . یكی از اسامی NetBIOS شما هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت می گردد ، ( دو كامپیوتر می خواهند با یك اسم وارد شوند ) .

643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .

644 . شما popus پیغام شبكه را دریافت نخواهید كرد .

645 . Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.

646 . حساب در این موقع روز امكان log on وجود ندارد .

647 . حساب قطع می باشد .

648 . اعتبار password تمام شده است .

649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

653 . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

654 . یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید .

655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .

656 . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد .

657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .

658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .

660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662 . تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.

663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .

664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.

666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند .

667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .

668 . اتصال از بین رفته است .

669 . پارامتر به كار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .

670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

673 . نمی تواند كاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

676 . خط اشغال می باشد .

677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

678 . پاسخی وجود ندارد .

679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .

680 . خط تلفن وصل نیست .

681 . یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود .

682 . Writing section name دچار مشكل می باشد .

683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است .

684writing device name .684 با مشكل روبرو می باشد .

685 . Writing maxconnectbps مشكل دارد .

686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل می باشد .

687 . Writing usage با مشكل مواجه است .

688 . Writing default off دچار مشكل می باشد .

689 . Reading default off با مشكل مواجه است .

690 . فایل INI خالی ست .

691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .

693 . Binary macro با مشكل مواجه می باشد .

694 . خطای DCB یافت نشد .

695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .

696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو می باشد .

697 . Partial response looping با مشكل روبرو می باشد .

698 . پاسخ نام كلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

701 . دستگاه به یك میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد .

703 . در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است .

704 . شماره اشتباه callback .

705 . مشكل invalid auth state .

706 . Invalid auth state دچار مشكل می باشد .

707 . علامت خطایاب . x. 25

708 . اعتبار حساب تمام شده است .

709 . تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد .

710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید

712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

714 . كانال های ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

715 . به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

716 . پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

720 . پروتكل های كنترلppp پیكر بندی نشده اند .

721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .

722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .

723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

724 . پروتكل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial -out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد .

725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial - in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

726 . پروتكل IPX نمی تواند برای dial - out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود .

727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .

728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند .

729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود .

730 . ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد .کلمات کلیدی : مرجع خطاهای مودوم ,

ادامه مطلب

نظرات این پست

این نظر توسط Cialis 20 mg در تاریخ جمعه 16 آذر 1397 05:42 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Thanks, Numerous content!

cialis 20mg cialis 5 mg buy cialis great britain does cialis cause gout we choice cialis pfizer india cialis 200 dollar savings card we use it 50 mg cialis dose buy original cialis cialis authentique suisse cialis 100 mg 30 tablet


این نظر توسط buy cialis with no prescription در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 10:30 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

You revealed this terrifically!
interactions for cialis cialis pas cher paris bulk cialis buy cialis online cheapest order a sample of cialis cialis y deporte order generic cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis 200 dollar savings card buy cialis sample pack


این نظر توسط buy cials online در تاریخ چهارشنبه 14 آذر 1397 02:50 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Fantastic content. Kudos!
click here cialis daily uk cialis for daily use rx cialis para comprar generic for cialis cialis side effects dangers we use it 50 mg cialis dose viagra vs cialis vs levitra callus the best site cialis tablets we choice cialis pfizer india


این نظر توسط Cialis generic در تاریخ سه شنبه 13 آذر 1397 04:24 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

With thanks! I enjoy it.
buy cialis online nz viagra cialis levitra cialis online holland callus venta cialis en espaa how does cialis work venta cialis en espaa generic cialis levitra tadalafilo brand cialis generic


این نظر توسط buy cialis در تاریخ دوشنبه 12 آذر 1397 04:15 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

Info well regarded!!
cialis daily dose generic comprar cialis 10 espa241a cialis et insomni cialis generico milano if a woman takes a mans cialis cialis per paypa generic cialis soft gels cialis 5mg billiger click here to buy cialis estudios de cialis genricos


این نظر توسط Buy generic cialis در تاریخ دوشنبه 12 آذر 1397 04:08 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Lovely facts, With thanks.
cialis pills boards get cheap cialis generic cialis levitra buying cialis in colombia cialis arginine interactio cialis pills in singapore cialis professional from usa cialis 5 mg buy generic cialis at walmart cialis generika in deutschland kaufen


این نظر توسط Buy cialis online در تاریخ یکشنبه 11 آذر 1397 03:37 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

Appreciate it! An abundance of information!

when can i take another cialis cialis alternative the best choice cialis woman cialis 50 mg soft tab bulk cialis cialis canada on line acheter cialis meilleur pri cialis pills in singapore buy cialis online cheapest cialis side effects


این نظر توسط buy cialis online در تاریخ شنبه 10 آذر 1397 04:16 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

Amazing tons of amazing advice.
cialis coupons cialis for sale south africa chinese cialis 50 mg cialis patent expiration cialis bula we choice cialis uk i recommend cialis generico cheap cialis buying cialis in colombia buy cialis cheap 10 mg


این نظر توسط Generic cialis در تاریخ شنبه 10 آذر 1397 03:24 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Really a lot of excellent advice.
cialis coupons acheter cialis kamagra buy cialis cheap 10 mg cialis manufacturer coupon low dose cialis blood pressure walgreens price for cialis cialis sale online cialis dosage chinese cialis 50 mg buy name brand cialis on line


این نظر توسط buy cheap cialis on line در تاریخ جمعه 9 آذر 1397 04:22 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Nicely put, Cheers.
how much does a cialis cost cialis manufacturer coupon cialis prezzo in linea basso cialis for sale south africa interactions for cialis prix de cialis price cialis per pill no prescription cialis cheap wow look it cialis mexico we like it cialis price


این نظر توسط Buy cialis online در تاریخ چهارشنبه 7 آذر 1397 04:29 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Kudos. Awesome information!
canadian drugs generic cialis cialis generika cialis vs viagra compare prices cialis uk cialis lowest price cialis en mexico precio viagra vs cialis vs levitra cialis lilly tadalafi cialis 5 mg cialis official site


این نظر توسط levitra 10 mg kopen در تاریخ جمعه 20 مهر 1397 03:24 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Thanks! I value this!
levitra 20mg generic levitra levitra online levitra 20 mg buy levitra online buy levitra 10mg levitra generic levitra prices levitra prices levitra 10 mg kopen


این نظر توسط buy cialis cheap در تاریخ یکشنبه 8 مهر 1397 10:07 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Very well spoken indeed. .
buying cialis on internet cialis generika cialis generico cialis kaufen wo cialis kamagra levitra we recommend cialis best buy cialis dosage amounts cialis pills price each buy online cialis 5mg preis cialis 20mg schweiz


این نظر توسط drugstore online india در تاریخ شنبه 31 شهریور 1397 11:36 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

With thanks, Valuable stuff.
best canadian pharmacies online canada vagra canadian medications list buy viagra usa canadian medications canada pharmacies account canadian discount pharmacies in ocala fl canada medications cheap drugstore online cialis canadian pharmacy


این نظر توسط http://cialisbuys.com/ در تاریخ سه شنبه 27 شهریور 1397 09:11 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

Whoa tons of beneficial data!
cialis online napol click here to buy cialis cialis 20 mg effectiveness cheap cialis cialis 20mg cialis arginine interactio cialis great britain cialis online tadalafil 20mg cialis 50 mg soft tab


این نظر توسط pharmacy canada plus در تاریخ چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:16 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Nicely put, Many thanks!
reputable canadian prescriptions online buy viagra 25mg canadianpharmacyusa24h drugstore online canada canada online pharmacies reviews canadian medications list buy viagrow pro canadian medications 247 canadian online pharmacies reviews best canadian pharmacy


این نظر توسط http://cialissv.com/ در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 06:37 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Very well voiced really. !
cialis super acti buy cialis sample pack cialis taglich cialis price in bangalore weblink price cialis comprar cialis 10 espa241a prezzo cialis a buon mercato cialis coupons cialis savings card cialis rezeptfrei sterreich


این نظر توسط http://viabiovit.com/hoe-goedkoop-viagra.html در تاریخ سه شنبه 23 مرداد 1397 05:17 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Amazing quite a lot of great knowledge.
cheap generic sildenafil cheap online viagra uk ordering viagra online can i buy viagra online viagra without presc uk buy sildenafil viagra viagra for men how to get viagra cheap generic viagra uk online where can i purchase viagra online


این نظر توسط how long after taking cialis does it work در تاریخ دوشنبه 22 مرداد 1397 09:01 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

With thanks, I enjoy this.
buying cialis overnight cialis 20 mg best price female cialis no prescription ou trouver cialis sur le net cialis 5mg dosagem ideal cialis cialis super acti buy cialis online venta de cialis canada we like it cialis price


این نظر توسط Buy cialis در تاریخ دوشنبه 7 خرداد 1397 07:32 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Regards, A good amount of facts!

generic cialis 20mg uk cialis soft tabs for sale generic cialis pro cialis daily cialis coupons comprar cialis navarr cialis online holland rezeptfrei cialis apotheke cialis para que sirve calis


این نظر توسط Cialis canada در تاریخ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:10 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Incredible quite a lot of very good knowledge!
cialis para que sirve generico cialis mexico cialis australia org buy cialis uk no prescription cialis generico cialis prezzo di mercato sialis cialis sicuro in linea generic cialis cialis generique 5 mg


این نظر توسط Generic cialis در تاریخ جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:29 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

Info certainly used.!
cialis price thailand cialis generico in farmacia buy brand cialis cheap cialis generico en mexico generic cialis at the pharmacy tadalafil 5mg cialis professional yohimbe tadalafil 20mg cialis taglich what is cialis


این نظر توسط Viagra lowest price در تاریخ سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:11 ب.ظ دقیقه ارسال شده است

Great forum posts. Appreciate it.
buy viagra online uk next day delivery generic viagra uk online where can i buy viagra online buy viagra pharmacy buy levitra viagra order viagra online without a prescription sildenafil buy online uk safest place to buy viagra buying viagra online from canada honest place to buy viagra


این نظر توسط Cialis pills در تاریخ شنبه 18 فروردین 1397 05:52 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

You have made your point quite nicely.!
generic cialis with dapoxetine generic cialis in vietnam walgreens price for cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 200 dollar savings card cialis canadian drugs cialis 5 mg para diabeticos cialis herbs acheter cialis meilleur pri deutschland cialis online


این نظر توسط Cialis online در تاریخ دوشنبه 28 اسفند 1396 10:07 ق.ظ دقیقه ارسال شده است

Regards, Very good stuff!
brand cialis nl buy cheap cialis in uk cialis generique 5 mg non 5 mg cialis generici interactions for cialis are there generic cialis we choice cialis uk cialis 5 effetti collaterali il cialis quanto costa we use it cialis online store


این نظر توسط too much vitamin d foot pain در تاریخ سه شنبه 6 تیر 1396 05:47 ق.ظ دقیقه ارسال شده است
Loving the information on this site, you have done great
job on the content.


این نظر توسط Unknown در تاریخ دوشنبه 5 تیر 1396 05:34 ق.ظ دقیقه ارسال شده است
I comment whenever I like a post on a site or if I have something to valuable to contribute
to the discussion. Usually it is caused by the passion displayed in the post I browsed.
And after this post آموزش کامپیوتر - مرجع خطاهای مودم.
I was excited enough to post a thought :) I do have 2 questions for
you if you don't mind. Could it be just me or do some of
these comments come across as if they are left by brain dead visitors?
:-P And, if you are posting on additional online social sites, I would like to follow you.
Could you make a list every one of all your communal pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?


این نظر توسط http://EmileeBerg.bravesites.com/ در تاریخ چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:58 ب.ظ دقیقه ارسال شده است
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!

By the way, how can we communicate?


این نظر توسط BHW در تاریخ جمعه 25 فروردین 1396 02:37 ب.ظ دقیقه ارسال شده است
Every weekend i used to go to see this site, because i wish
for enjoyment, since this this website conations genuinely pleasant funny
data too.


این نظر توسط manicure در تاریخ یکشنبه 20 فروردین 1396 12:54 ق.ظ دقیقه ارسال شده است
Fabulous, what a web site it is! This weblog provides helpful data to us, keep it up.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مطالب گذشته